ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 聚娓››æ°Ÿä¹™çƒ¯é˜€é—¨å’Œå¼¯å¤´-镇江泡·°æ°Ÿé¾™å¡‘胶有限娎…¬å?/title> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/css.css" /> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/pintuer.js"></script> <script src="/js/animate.min.js"></script> <script src="/js/jquery.flexslider-min.js"></script> <script src="/js/owl.carousel.js"></script> <script src="/js/main.js"></script> <script src="/js/index.js"></script> <script type="text/javascript">var king_page='/page/';</script> <script src="/page/system/inc/fun.js" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="ev7lbi" > <div style='display:none'><q id='8ens1e'><h1><a href="http://www.bjqyxx.com/" title="内容标题11">内容标题11</a></h1></q><tt id='8ens1e'><dd id='8ens1e'><noscript id='8ens1e'><dl id='8ens1e'><i id='8ens1e'></i><dd id='8ens1e'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='8ens1e'></tr><td id='8ens1e'></td><q id='8ens1e'></q><dd id='8ens1e'></dd><div id='8ens1e'><button id='8ens1e'><tfoot id='8ens1e'><i id='8ens1e'><dl id='8ens1e'><i id='8ens1e'><strike id='8ens1e'><dt id='8ens1e'></dt></strike></i></dl></i><pre id='8ens1e'></pre></tfoot><u id='8ens1e'></u><small id='8ens1e'></small></button><tr id='8ens1e'></tr></div><strike id='8ens1e'></strike><label id='8ens1e'></label><button id='8ens1e'></button><optgroup id='8ens1e'></optgroup><dd id='8ens1e'></dd><sup id='8ens1e'><del id='8ens1e'><strike id='8ens1e'><dd id='8ens1e'></dd></strike></del></sup><fieldset id='8ens1e'><p id='8ens1e'></p></fieldset><big id='8ens1e'><big id='8ens1e'><address id='8ens1e'><dl id='8ens1e'></dl></address><dd id='8ens1e'></dd><table id='8ens1e'><abbr id='8ens1e'><strong id='8ens1e'><blockquote id='8ens1e'></blockquote></strong></abbr><td id='8ens1e'><pre id='8ens1e'></pre></td></table></big></big><q id='8ens1e'><abbr id='8ens1e'><thead id='8ens1e'></thead></abbr></q><li id='8ens1e'><q id='8ens1e'><acronym id='8ens1e'><dd id='8ens1e'><td id='8ens1e'><noframes id='8ens1e'><tr id='8ens1e'><strong id='8ens1e'></strong><small id='8ens1e'></small><button id='8ens1e'></button><li id='8ens1e'><noscript id='8ens1e'><big id='8ens1e'></big><dt id='8ens1e'></dt></noscript></li></tr><ol id='8ens1e'><option id='8ens1e'><table id='8ens1e'><blockquote id='8ens1e'><tbody id='8ens1e'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='8ens1e'></u><kbd id='8ens1e'><kbd id='8ens1e'></kbd></kbd></noframes><abbr id='8ens1e'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='8ens1e'><button id='8ens1e'><abbr id='8ens1e'></abbr></button></thead><button id='8ens1e'><u id='8ens1e'><u id='8ens1e'></u></u><tr id='8ens1e'><optgroup id='8ens1e'><dd id='8ens1e'><dfn id='8ens1e'><tt id='8ens1e'><thead id='8ens1e'><optgroup id='8ens1e'></optgroup></thead></tt><legend id='8ens1e'></legend><noframes id='8ens1e'><b id='8ens1e'><form id='8ens1e'></form></b></noframes></dfn><pre id='8ens1e'></pre></dd></optgroup><dl id='8ens1e'><big id='8ens1e'><dd id='8ens1e'><td id='8ens1e'><dir id='8ens1e'></dir></td></dd></big><optgroup id='8ens1e'></optgroup><dfn id='8ens1e'></dfn></dl></tr></button><strong id='8ens1e'></strong><ol id='8ens1e'><dfn id='8ens1e'><kbd id='8ens1e'></kbd></dfn></ol><ul id='8ens1e'></ul><noframes id='8ens1e'></noframes><blockquote id='8ens1e'></blockquote><fieldset id='8ens1e'></fieldset><sup id='8ens1e'><p id='8ens1e'><tt id='8ens1e'><sup id='8ens1e'><bdo id='8ens1e'><ol id='8ens1e'><sup id='8ens1e'><dl id='8ens1e'><em id='8ens1e'><label id='8ens1e'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='8ens1e'></address></sup></tt></p><fieldset id='8ens1e'><noframes id='8ens1e'><code id='8ens1e'><strong id='8ens1e'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='8ens1e'></sup><div id='8ens1e'><pre id='8ens1e'><select id='8ens1e'></select><td id='8ens1e'></td></pre></div><kbd id='8ens1e'><u id='8ens1e'></u></kbd><div id='8ens1e'></div><blockquote id='8ens1e'></blockquote><q id='8ens1e'></q><th id='8ens1e'></th><big id='8ens1e'></big><address id='8ens1e'><b id='8ens1e'><select id='8ens1e'></select></b></address><code id='8ens1e'></code><ul id='8ens1e'><strike id='8ens1e'></strike></ul><noscript id='8ens1e'></noscript><pre id='8ens1e'></pre><div id='8ens1e'><p id='8ens1e'></p></div><tfoot id='8ens1e'></tfoot><thead id='8ens1e'><bdo id='8ens1e'></bdo></thead><kbd id='8ens1e'></kbd><p id='8ens1e'><fieldset id='8ens1e'><style id='8ens1e'></style></fieldset></p><acronym id='8ens1e'><big id='8ens1e'><code id='8ens1e'></code></big></acronym><noframes id='8ens1e'><fieldset id='8ens1e'></fieldset></noframes><ol id='8ens1e'></ol><font id='8ens1e'></font><td id='8ens1e'><ol id='8ens1e'></ol></td><center id='8ens1e'></center><option id='8ens1e'></option><legend id='8ens1e'></legend><big id='8ens1e'></big><sub id='8ens1e'><ol id='8ens1e'><li id='8ens1e'><label id='8ens1e'></label></li></ol></sub><i id='8ens1e'><ol id='8ens1e'></ol></i><del id='8ens1e'></del><tr id='8ens1e'><tr id='8ens1e'><bdo id='8ens1e'><form id='8ens1e'><em id='8ens1e'></em><ins id='8ens1e'><center id='8ens1e'><center id='8ens1e'></center></center></ins><pre id='8ens1e'><em id='8ens1e'></em><abbr id='8ens1e'><legend id='8ens1e'><div id='8ens1e'><center id='8ens1e'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='8ens1e'></b><noframes id='8ens1e'><span id='8ens1e'></span></noframes><font id='8ens1e'><ol id='8ens1e'></ol></font><td id='8ens1e'><abbr id='8ens1e'><option id='8ens1e'><big id='8ens1e'></big></option></abbr><dfn id='8ens1e'></dfn></td><form id='8ens1e'><legend id='8ens1e'></legend></form><td id='8ens1e'><strike id='8ens1e'><blockquote id='8ens1e'></blockquote></strike></td><sup id='8ens1e'><fieldset id='8ens1e'><li id='8ens1e'></li></fieldset></sup><option id='8ens1e'></option><thead id='8ens1e'></thead><del id='8ens1e'></del><b id='8ens1e'><tfoot id='8ens1e'></tfoot><i id='8ens1e'></i></b><sup id='8ens1e'></sup><thead id='8ens1e'></thead><kbd id='8ens1e'></kbd><acronym id='8ens1e'><strike id='8ens1e'></strike></acronym><table id='8ens1e'><select id='8ens1e'></select></table><strong id='8ens1e'></strong><center id='8ens1e'></center><p id='8ens1e'><b id='8ens1e'><bdo id='8ens1e'><span id='8ens1e'></span></bdo></b></p><tr id='8ens1e'><form id='8ens1e'><strong id='8ens1e'><dir id='8ens1e'></dir></strong><th id='8ens1e'></th></form><strong id='8ens1e'><select id='8ens1e'></select></strong></tr><form id='8ens1e'><pre id='8ens1e'></pre></form><code id='8ens1e'></code><optgroup id='8ens1e'></optgroup><strong id='8ens1e'><td id='8ens1e'><table id='8ens1e'><legend id='8ens1e'><legend id='8ens1e'><big id='8ens1e'><fieldset id='8ens1e'><q id='8ens1e'><tfoot id='8ens1e'><big id='8ens1e'><tt id='8ens1e'><thead id='8ens1e'></thead></tt></big><p id='8ens1e'></p><button id='8ens1e'><table id='8ens1e'><ins id='8ens1e'></ins><tt id='8ens1e'><li id='8ens1e'><thead id='8ens1e'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='8ens1e'><td id='8ens1e'></td><tfoot id='8ens1e'></tfoot></tr><strong id='8ens1e'><span id='8ens1e'><dfn id='8ens1e'></dfn><bdo id='8ens1e'><thead id='8ens1e'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='8ens1e'></button><ol id='8ens1e'><font id='8ens1e'><blockquote id='8ens1e'><center id='8ens1e'></center></blockquote></font></ol><strong id='8ens1e'></strong><dl id='8ens1e'><legend id='8ens1e'></legend><sub id='8ens1e'><small id='8ens1e'></small></sub></dl><style id='8ens1e'></style><pre id='8ens1e'><code id='8ens1e'></code></pre><big id='8ens1e'></big><font id='8ens1e'></font><bdo id='8ens1e'></bdo><dfn id='8ens1e'><dd id='8ens1e'><button id='8ens1e'><strike id='8ens1e'><div id='8ens1e'><div id='8ens1e'><legend id='8ens1e'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='8ens1e'><q id='8ens1e'></q></optgroup></dd><ol id='8ens1e'><q id='8ens1e'><dfn id='8ens1e'><button id='8ens1e'><tbody id='8ens1e'><tbody id='8ens1e'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='8ens1e'></dl><fieldset id='8ens1e'></fieldset><u id='8ens1e'></u><div id='8ens1e'><ins id='8ens1e'></ins></div><strong id='8ens1e'></strong><center id='8ens1e'></center><strong id='8ens1e'></strong><small id='8ens1e'></small><td id='8ens1e'><q id='8ens1e'><q id='8ens1e'><b id='8ens1e'><optgroup id='8ens1e'></optgroup></b></q><ol id='8ens1e'><bdo id='8ens1e'></bdo></ol><dd id='8ens1e'><th id='8ens1e'></th></dd><blockquote id='8ens1e'></blockquote><ul id='8ens1e'><style id='8ens1e'></style></ul></q></td><noscript id='8ens1e'></noscript><ol id='8ens1e'></ol><p id='8ens1e'></p><strong id='8ens1e'><big id='8ens1e'></big><strike id='8ens1e'><q id='8ens1e'><sup id='8ens1e'></sup></q></strike></strong><p id='8ens1e'><thead id='8ens1e'><acronym id='8ens1e'><tfoot id='8ens1e'><kbd id='8ens1e'></kbd><form id='8ens1e'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='8ens1e'></fieldset><b id='8ens1e'><dt id='8ens1e'></dt></b><sup id='8ens1e'></sup><label id='8ens1e'></label><noframes id='8ens1e'><ins id='8ens1e'></ins></noframes><td id='8ens1e'></td><dfn id='8ens1e'></dfn><font id='8ens1e'><style id='8ens1e'></style></font><tr id='8ens1e'><td id='8ens1e'></td></tr><dfn id='8ens1e'><ul id='8ens1e'></ul></dfn><tr id='8ens1e'></tr><abbr id='8ens1e'></abbr><strong id='8ens1e'></strong><dt id='8ens1e'></dt><span id='8ens1e'><label id='8ens1e'><td id='8ens1e'></td></label><address id='8ens1e'></address></span><label id='8ens1e'><bdo id='8ens1e'><dt id='8ens1e'><dl id='8ens1e'></dl></dt></bdo></label><abbr id='8ens1e'><optgroup id='8ens1e'></optgroup></abbr><code id='8ens1e'></code><address id='8ens1e'><thead id='8ens1e'></thead></address><td id='8ens1e'><style id='8ens1e'><tbody id='8ens1e'></tbody><strong id='8ens1e'></strong></style></td><ul id='8ens1e'><ul id='8ens1e'></ul></ul><del id='8ens1e'></del><th id='8ens1e'><option id='8ens1e'><legend id='8ens1e'></legend></option></th><b id='8ens1e'></b><i id='8ens1e'><noscript id='8ens1e'></noscript></i><q id='8ens1e'></q><select id='8ens1e'></select><option id='8ens1e'></option><optgroup id='8ens1e'><big id='8ens1e'></big></optgroup><noframes id='8ens1e'><acronym id='8ens1e'><em id='8ens1e'></em><td id='8ens1e'><div id='8ens1e'></div></td></acronym><address id='8ens1e'><big id='8ens1e'><big id='8ens1e'></big><legend id='8ens1e'></legend></big></address></noframes><ul id='8ens1e'></ul><abbr id='8ens1e'><p id='8ens1e'><small id='8ens1e'><bdo id='8ens1e'><code id='8ens1e'><i id='8ens1e'><legend id='8ens1e'></legend></i><sub id='8ens1e'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='8ens1e'></noscript><tr id='8ens1e'></tr><select id='8ens1e'><button id='8ens1e'><dfn id='8ens1e'><p id='8ens1e'></p><q id='8ens1e'></q></dfn></button><noframes id='8ens1e'></noframes><b id='8ens1e'></b></select><font id='8ens1e'></font><option id='8ens1e'></option><fieldset id='8ens1e'></fieldset><noframes id='8ens1e'><i id='8ens1e'><div id='8ens1e'><ins id='8ens1e'></ins></div></i></noframes><tr id='8ens1e'></tr><label id='8ens1e'><small id='8ens1e'></small><b id='8ens1e'></b></label><noscript id='8ens1e'><tr id='8ens1e'></tr><div id='8ens1e'></div><noscript id='8ens1e'></noscript><tr id='8ens1e'></tr></noscript><center id='8ens1e'></center><dl id='8ens1e'></dl><blockquote id='8ens1e'></blockquote><pre id='8ens1e'><dl id='8ens1e'><noframes id='8ens1e'><i id='8ens1e'></i></noframes><dt id='8ens1e'></dt></dl><label id='8ens1e'><dfn id='8ens1e'></dfn></label></pre><dir id='8ens1e'></dir><strike id='8ens1e'></strike><thead id='8ens1e'></thead><span id='8ens1e'></span><i id='8ens1e'></i><font id='8ens1e'></font><style id='8ens1e'></style><font id='8ens1e'></font><td id='8ens1e'><select id='8ens1e'><b id='8ens1e'><address id='8ens1e'><noscript id='8ens1e'><acronym id='8ens1e'></acronym></noscript></address><style id='8ens1e'><tbody id='8ens1e'></tbody></style></b></select><ul id='8ens1e'><thead id='8ens1e'></thead></ul></td><strike id='8ens1e'><dt id='8ens1e'></dt></strike><dfn id='8ens1e'></dfn><dir id='8ens1e'><b id='8ens1e'></b><font id='8ens1e'></font></dir><ul id='8ens1e'></ul><q id='8ens1e'></q><acronym id='8ens1e'></acronym><center id='8ens1e'><strong id='8ens1e'></strong></center><ins id='8ens1e'><label id='8ens1e'></label><span id='8ens1e'></span></ins><li id='8ens1e'><blockquote id='8ens1e'></blockquote></li><th id='8ens1e'><table id='8ens1e'></table></th><tfoot id='8ens1e'></tfoot><ins id='8ens1e'></ins><table id='8ens1e'></table><noscript id='8ens1e'><del id='8ens1e'><ol id='8ens1e'><center id='8ens1e'><ul id='8ens1e'></ul><div id='8ens1e'></div></center></ol></del></noscript><strong id='8ens1e'><legend id='8ens1e'></legend><td id='8ens1e'></td></strong><font id='8ens1e'><font id='8ens1e'></font></font><noscript id='8ens1e'><em id='8ens1e'><form id='8ens1e'><sub id='8ens1e'></sub></form><bdo id='8ens1e'></bdo></em></noscript><address id='8ens1e'></address><center id='8ens1e'><del id='8ens1e'></del><sup id='8ens1e'></sup></center><kbd id='8ens1e'></kbd><font id='8ens1e'><b id='8ens1e'></b><table id='8ens1e'></table><blockquote id='8ens1e'></blockquote></font><big id='8ens1e'><q id='8ens1e'><center id='8ens1e'><button id='8ens1e'></button></center></q></big><i id='8ens1e'><form id='8ens1e'><option id='8ens1e'></option><dir id='8ens1e'><thead id='8ens1e'></thead></dir></form><tr id='8ens1e'><strike id='8ens1e'><noframes id='8ens1e'><dl id='8ens1e'></dl></noframes></strike><dt id='8ens1e'></dt></tr></i><dfn id='8ens1e'></dfn><tbody id='8ens1e'></tbody><select id='8ens1e'><dir id='8ens1e'><noscript id='8ens1e'><th id='8ens1e'><strike id='8ens1e'></strike><small id='8ens1e'></small></th></noscript><tbody id='8ens1e'><em id='8ens1e'><optgroup id='8ens1e'></optgroup><style id='8ens1e'><tr id='8ens1e'></tr><address id='8ens1e'></address></style></em></tbody><code id='8ens1e'><noscript id='8ens1e'><ins id='8ens1e'><font id='8ens1e'></font></ins></noscript></code></dir><p id='8ens1e'></p><dl id='8ens1e'></dl></select><form id='8ens1e'><bdo id='8ens1e'></bdo><optgroup id='8ens1e'><tbody id='8ens1e'></tbody></optgroup><blockquote id='8ens1e'><button id='8ens1e'><pre id='8ens1e'><li id='8ens1e'><tfoot id='8ens1e'><kbd id='8ens1e'></kbd></tfoot><fieldset id='8ens1e'><dd id='8ens1e'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='8ens1e'></table><span id='8ens1e'><dl id='8ens1e'></dl></span></blockquote></form><em id='8ens1e'><small id='8ens1e'><blockquote id='8ens1e'></blockquote></small></em><tfoot id='8ens1e'></tfoot><del id='8ens1e'><pre id='8ens1e'></pre></del><em id='8ens1e'><acronym id='8ens1e'><th id='8ens1e'></th></acronym></em><fieldset id='8ens1e'></fieldset><code id='8ens1e'><noframes id='8ens1e'></noframes></code><form id='8ens1e'><optgroup id='8ens1e'><dir id='8ens1e'></dir></optgroup></form><strong id='8ens1e'></strong><ins id='8ens1e'><option id='8ens1e'></option></ins><dd id='8ens1e'></dd><span id='8ens1e'><tbody id='8ens1e'></tbody></span><strong id='8ens1e'><pre id='8ens1e'><form id='8ens1e'></form></pre></strong><li id='8ens1e'><abbr id='8ens1e'><dir id='8ens1e'></dir><acronym id='8ens1e'></acronym></abbr></li><ol id='8ens1e'></ol><strike id='8ens1e'></strike><label id='8ens1e'></label><legend id='8ens1e'><address id='8ens1e'><thead id='8ens1e'><tr id='8ens1e'></tr></thead></address><dt id='8ens1e'></dt></legend><thead id='8ens1e'></thead><ins id='8ens1e'><big id='8ens1e'></big></ins><kbd id='8ens1e'></kbd><center id='8ens1e'><acronym id='8ens1e'></acronym><code id='8ens1e'></code></center><ul id='8ens1e'><pre id='8ens1e'></pre></ul><style id='8ens1e'><dt id='8ens1e'><noframes id='8ens1e'></noframes></dt><sub id='8ens1e'></sub><b id='8ens1e'><thead id='8ens1e'></thead></b></style><center id='8ens1e'></center><button id='8ens1e'></button><bdo id='8ens1e'><sub id='8ens1e'><noframes id='8ens1e'><blockquote id='8ens1e'><q id='8ens1e'><noscript id='8ens1e'></noscript><dt id='8ens1e'></dt></q></blockquote><noframes id='8ens1e'><i id='8ens1e'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <header id="fh5co-header"> <div class="layout fixed header-box"> <div class="head-top"> <div class="container"> <div class="line-big"> <div class="xl12 xs7 xb8"> <div class="logo"> <a href="/" title="镇江泰氟龙塑胶有限公å?><img src="/images/logo.png" /></a> </div> </div> <div class="xs5 xb4 hidden-l"> <div class="search float-right"> <form name="serch-form" action="/page/Article/search.asp" method="post"> <input type="text" class="inputkey" name="query" size="15" placeholder="" /> <button type="submit" name="search">æ?ç´?/button> </form> <br><br> <font style="font-size:24px;">聡ñ”系电话ï¼?8952983288</font> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="head-middle"> <div class="nav_bg hidden-l"></div> <div class="container"> <div class="navbar"> <div class="navbar-head hidden-l"> <div class="top-contact float-left"> <ul> <li id="hov-weixin-id" > <a id="weixint" data-target="weixint-content" href="/ev7lbi/jsfyxfmhwt/#none"> <i class="icon-weixin"></i> </a> <div class="content hidden"> <div class="text-center weixin-img"> <img src="/images/a1.png"/> </div> </div> </li> <li id="hov-tel-id"> <a id="weixint" data-target="tel-content" href="/ev7lbi/jsfyxfmhwt/#none" > <i class="icon-phone"></i> </a> <div class="content hidden"> <div class="text-center tel-txt"> <p>18952983288</p> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> <div class="navbar-body"> <div class="nav-navicon" id="nav-main1"> <ul class="nav nav-inline nav-menu"> <li class="current"><a class="first-level" href='/'>首页</a></li> <li ><a href='/ev7lbi/about.html'>关于我ä¦Î»¬</a></li> <li ><a href='/ev7lbi/products'>产品中心</a></li> <li ><a href='/ev7lbi/news'>新闻资讯</a></li> <li ><a href='/ev7lbi/gdsb.html'>高端设备</a></li> <li ><a href='/ev7lbi/page/feedback/index.asp?action=post'>在线留言</a></li> <li ><a href='/ev7lbi/contact.html'>聨è”系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </header> <!-- 轮播图片 begin--> <div class="layout"> <div class="slideshow" style="background-image:url(/images/201731514140862.jpg)"> <div class="overlay"> <div class="container"> <div class="line"> <div class="title"> <h2><a href='/ev7lbi/about.html'>产品中心</a></h2> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- 轮播图片 end--> <!-- 内容展示 begin--> <div class="layout"> <div class="container margin-big-top" id="fh5co-content_show"> <div class="title"> <ul class="bread"> <li><a href='/'><i class="icon-home"></i>首页</a></li> <li><a href='/'>聚四氡õ¡¡Ÿä¹™çƒ¯é˜€é—¨å’Œå¼¯å¤´</a></li> </ul> </div> <div class="hidden-l xs4 xm3 xb3"> <div class="leftbar"> <h3>产品中心</h3> <ul class="nav submenu nav-navicon" id="subnav"> <li><a href='/ev7lbi/ptfezxjrq/'>PTFE在线加热å™?/a></li> <li><a href='/jsfyxsb'>聚四¨K氟乙烯筛æ?/a></li> <li><a href='/jsfyxt'>聚四氡ñŸä¹™çƒ¯æ¡¶</a></li> <li><a href='/ev7lbi/sfrlj'>四氟软连æŽ?/a></li> <li><a href='/jsfyxb/'>聚四氟乙¨çƒ¯æ¿</a></li> <li><a href='/ev7lbi/jsfyxg/'>聚四氟ä¡û¹™çƒ¯ç®¡</a></li> <li><a href='/ev7lbi/jsfyxzp/'>聚四氦؟乙烯制å“?/a></li> <li><a href='/tflg/'>铁氟龨v™è¾Š</a></li> <li><a href='/ev7lbi/sft/'>四氟æ¡?/a></li> <li><a href='/sfm/'>四氟è†?/a></li> <li><a href='/jsfyxdp/'>聚四¡ï氟乙烯垫ç‰?/a></li> <li><a href='/jsfyxb1/'>聚四氟乙烯棒</a></li> <li><a href='/ev7lbi/qfdp/'>全氟垫片(石棉、橡..</a></li> <li><a href='/ev7lbi/jsfyxbzpg/'>聚四氟乙烯编织ç¨K›˜æ ?/a></li> <li><a href='/jsfyxsld/'>聚四氟乙烯生料带ã€?.</a></li> <li><a href='/ev7lbi/jsfybx/'>聚å¡ï…¨æ°Ÿä¹™ä¸™çƒ¯ï¼ˆF46ï¼?/a></li> <li><a href='/sfngyngpnszzp/'>四氟耐高压耐高频è€?.</a></li> <li><a href='/ev7lbi/jsfyxfmhwt/'>聚四氟乙烯阀门和å¼?.</a></li> <li><a href='/ev7lbi/gcg/'>钢衬ç®?/a></li> </ul> <h3>联系我们</h3> <div class="left-contact"> <div class="desc"> <span style="color:#000000;font-size:14px;">镇江泰氟龙塑胶有限公å?/span><br /> 地址:江苏省扬中市港东北è·?68å?br /> 电话ï¼?511-88365058 <br /> 传真ï¼?511-88365159<br /> 手机ï¼?8952983288<br /> 网络管理员:0511-85122778<br /> 邮箱:tflsj@cn-teflon.com<br /> 网址:http://www.bjqyxx.com<br /> </div> </div> </div> </div> <div class="xl12 xs8 xm9 xb9"> <div class="detail"> <div class="show-product"> <div class="line-big"> <div class="xm4 xs6 xl6 margin-big-bottom"><div class="media-img"><a href="/jsfyxfmhwt/164.htm" title="聚四氟乙烯阀é—? class="zoomimgs" style="background-image:url(/up_files/g1.jpg)"></a></div><h3 class="text-center"><a href="/ev7lbi/jsfyxfmhwt/164.htm" title="聚四氟乙烯阀é—?>聚四氟乙烯阀é—?/a></h3></div> <div class="xm4 xs6 xl6 margin-big-bottom"><div class="media-img"><a href="/jsfyxfmhwt/165.htm" title="聚四氟乙烯阀é—? class="zoomimgs" style="background-image:url(/up_files/g2.jpg)"></a></div><h3 class="text-center"><a href="/ev7lbi/jsfyxfmhwt/165.htm" title="聚四氟乙烯阀é—?>聚四氟乙烯阀é—?/a></h3></div> <div class="xm4 xs6 xl6 margin-big-bottom"><div class="media-img"><a href="/jsfyxfmhwt/166.htm" title="聚四氟乙烯阀弯头" class="zoomimgs" style="background-image:url(/up_files/g3.jpg)"></a></div><h3 class="text-center"><a href="/ev7lbi/jsfyxfmhwt/166.htm" title="聚四氟乙烯阀弯头">聚四氟乙烯阀弯头</a></h3></div> <div class="xm4 xs6 xl6 margin-big-bottom"><div class="media-img"><a href="/ev7lbi/jsfyxfmhwt/167.htm" title="聚四氟乙烯阀é—? class="zoomimgs" style="background-image:url(/up_files/g4.jpg)"></a></div><h3 class="text-center"><a href="/ev7lbi/jsfyxfmhwt/167.htm" title="聚四氟乙烯阀é—?>聚四氟乙烯阀é—?/a></h3></div> <div class="xm4 xs6 xl6 margin-big-bottom"><div class="media-img"><a href="/jsfyxfmhwt/168.htm" title="聚四氟乙烯阀弯头" class="zoomimgs" style="background-image:url(/up_files/g5.jpg)"></a></div><h3 class="text-center"><a href="/ev7lbi/jsfyxfmhwt/168.htm" title="聚四氟乙烯阀弯头">聚四氟乙烯阀弯头</a></h3></div> <div class="xm4 xs6 xl6 margin-big-bottom"><div class="media-img"><a href="/ev7lbi/jsfyxfmhwt/169.htm" title="聚四氟乙烯阀弯头" class="zoomimgs" style="background-image:url(/up_files/g6.jpg)"></a></div><h3 class="text-center"><a href="/ev7lbi/jsfyxfmhwt/169.htm" title="聚四氟乙烯阀弯头">聚四氟乙烯阀弯头</a></h3></div> <div class="xm4 xs6 xl6 margin-big-bottom"><div class="media-img"><a href="/ev7lbi/jsfyxfmhwt/170.htm" title="聚四氟乙烯阀é—? class="zoomimgs" style="background-image:url(/up_files/g7.jpg)"></a></div><h3 class="text-center"><a href="/ev7lbi/jsfyxfmhwt/170.htm" title="聚四氟乙烯阀é—?>聚四氟乙烯阀é—?/a></h3></div> </div> <center><span class="k_pagelist"><em>å…?æ?/em><strong>ç¬?é¡?/strong></span></center> </div> </div> </div> </div> </div> <footer> <div class="layout"> <div class="foot-bg"> <div class="container"> <div class="line"> <div class="xl12 foot-logo"> <img src="/images/f_logo.png"/> </div> <div class="xl12 foot-right"> <div class="foot-nav"> <ul> <li><a href='/'>首页</a></li> <li>|<a href='/ev7lbi/about.html/'>关于我们</a></li> <li>|<a href='/ev7lbi/products/'>产品中心</a></li> <li>|<a href='/ev7lbi/gdsb.html/'>高端设备</a></li> <li>|<a href='/ev7lbi/zzry.html/'>资质荣誉</a></li> <li>|<a href='/ev7lbi//'>在线留言</a></li> <li>|<a href='/ev7lbi/contact.html/'>联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="copyright">Copyright © 2018 镇江泰氟龙塑胶有限公å?All Rights Reserved  æŠ€æœ¯æ”¯æŒï¼šå›è¡Œå¤©ä¸‹  </div> <div class="foot-link">友情链接ï¼?a href="http://www.qrdxg.com">热镀锌扁é’?/a> <a rel="nofollow" href="">卧式铣床</a> <a rel="nofollow" href="">散热器配ä»?/a> <a rel="nofollow" href="http://zhongxinjia.com">数控中心æž?/a> <a rel="nofollow" href="http://3sdlx.com">铝合金锯ç‰?/a> <a rel="nofollow" href="http://www.jcwangye.com/">球场围栏ç½?/a> <a rel="nofollow" href="http://www.liuduzaisheng.com">挤出异型æ?/a> <a rel="nofollow" href="http://www.hengliluye.cn">台车式回火炉</a> <a rel="nofollow" href="">井式回火ç‚?/a> <a rel="nofollow" href="http://www.js-luye.com">台车ç‚?/a> <a rel="nofollow" href="http://www.js-dygyl.com">井式甡÷µé˜»ç‚?/a> <a rel="nofollow" href="http://www.dyluye.com">蓄热式加热炉</a> <a rel="nofollow" href="">箱式电阻ç‚?/a> <a rel="nofollow" href="http://www.js-bali.com">尼龙吊绳</a> <a rel="nofollow" href="">台车ç‚?/a> <a rel="nofollow" href="http://www.djgongyelu.com">回火ç‚?/a> <a rel="nofollow" href="http://www.hebeixiguang.com">钢笆片生产厂å®?/a> <a rel="nofollow" href="http://www.jyhef.com">硅胶æ?/a> <br> <center><script id="jsgovicon" src="http://odr.jsdsgsxt.gov.cn:8081/mbm/app/main/electronic/js/govicon.js?siteId=97001e7060b0406d88f138d1009740d7&width=100&height=137&type=1" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <!--link start-->    <!--link end--> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> <!-- 底部 end--> <script type="text/javascript" src="/js/sk.js"></script> <!--底部版权--> <div class="blank55"></div> <div id="toolbar" class="layout text-center"> <div class="x3"><a rel="nofollow" href="/"><span class="icon-home"></span>首页</a></div> <div class="x3"><a href="/ev7lbi/jsfyxfmhwt/tel:18952983288"><span class="icon-phone"></span>电话</a></div> <div class="x3"><a href="/ev7lbi/jsfyxfmhwt/sms:18952983288"><span class="icon-envelope-o"></span>短信</a></div> <div class="x3"><a href="/ev7lbi/contact.html/"><span class="icon-user"></span>联系</a></div> </div> <script src="/js/animate.min.js"></script> </body> </html>